Festival Explore Hayden Heidelberg

Festival Explore Hayden Heidelberg

When

09/09/2022    
00:00

Heidelberger Sinfoniker Johannes Klumpp,

Simona Šaturová, Sopran

Leitung und Moderation Sebastian Koch,

Lesung John Birke,

Texte Marcus Imbsweiler, Schriftsteller Dr. Joachim Steinheuer,

Musikwissenschaftler DJs und Produzenten

Simona Šaturová, Sopran

Zweite Ausgabe des Festivals EXPLORE HAYDN 1.-9. Oktober 2022